Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Ondernemer: Althuizen Solar Technology.,handelend onder de naam Althuizen Solar Technology en Althuizen Solar is gevestigd aan Laag Strijp 10, 5735 PD in Aarle-Rixtel. Bereikbaar op het telefoonnummer 06 1946 6670 en mailadres is info@althuizensolar.nl. Het k.v.k. nummer is 51939738 en het BTW identificatie nummer is NL215494969B01;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met Althuizen Solar Technology.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Producten: goederen tot (huur)koop waarvan de consument zich tegenover Althuizen Solar Technology verbindt, waaronder systemen voor het opwekken van zonne-energie.

Diensten: de door of namens Althuizen Solar Technology, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, en onderhoud.

Bedenktijd: de termijn van 7 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van 7 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand;

Duurtransactie: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Althuizen Solar Technology.

1.4 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Althuizen Solar Technology behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.6 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Overeenkomst en levering

2.1 Alle aanbiedingen van Althuizen Solar Technology zijn vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden.

2.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de consument om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen.

Althuizen Solar Technology aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt.

2.4 Door Althuizen Solar Technology genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Althuizen Solar Technology in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

2.5 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Althuizen Solar Technology garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.7 Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door consument van Althuizen Solar Technology gaat over op de consument op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door de consument en schriftelijk bevestigd door Althuizen Solar Technology.

Artikel 3 Het aanbod

3.1 De consument is de prijs verschuldigd die Althuizen Solar Technology in haar bevestiging aan consument heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Althuizen Solar Technology worden gecorrigeerd.

3.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Althuizen Solar Technology gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3.3 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de consument verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Althuizen Solar Technology is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

3.4 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Althuizen Solar Technology, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Althuizen Solar Technology, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

3.5 Indien Althuizen Solar Technology na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de consument buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de consument verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

3.6 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Althuizen Solar Technology niet het recht op verrekening of opschorting.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van alle door Althuizen Solar Technology aan consument geleverde producten blijft bij Althuizen Solar Technology, zolang consument niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Althuizen Solar Technology heeft voldaan en gaat pas dan over op consument, wanneer consument al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Althuizen Solar Technology is nagekomen.

4.2 Zolang de eigendom van het product niet op de consument is overgegaan mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.

4.3 De consument verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Althuizen Solar Technology toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van consument de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Althuizen Solar Technology hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van Althuizen Solar Technology.

4.4 De consument verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Althuizen Solar Technology toebehoort, Althuizen Solar Technology in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de consument mee te delen, dat het product eigendom is van Althuizen Solar Technology.

4.5 De consument is verplicht het product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Althuizen Solar Technology te bewaren.

Artikel 5 Terugvordering

Als de consument in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Althuizen Solar Technology zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. consument verleent Althuizen Solar Technology toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal consument Althuizen Solar Technology daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van consument. Bij verwijdering van de producten is Althuizen Solar Technology niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 6 Installatie en overige diensten

6.1 Het product wordt door consument zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Althuizen Solar Technology wordt uitgevoerd.

6.2 De consument is jegens Althuizen Solar Technology verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

6.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de consument in het geval van het verrichten van diensten door Althuizen Solar Technology in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a) het personeel van Althuizen Solar Technology c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Althuizen Solar Technology dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de consument heeft medegedeeld.
b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.
f) voor zover van toepassing zorgt de consument ervoor dat Althuizen Solar Technology tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door consument in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

6.4 De consument dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Althuizen Solar Technology of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Althuizen Solar Technology geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de consument Althuizen Solar Technology hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de consument.

6.6 Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door consument ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

6.7 Althuizen Solar Technology spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Althuizen Solar Technology is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

6.8 Althuizen Solar Technology zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

6.9 Indien er sprake is van meerwerk is Althuizen Solar Technology gerechtigd om dit bij de consument in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Althuizen Solar Technology aan consument schriftelijk worden medegedeeld. De consument wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de consument schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Althuizen Solar Technology.

Artikel 7 Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand

7.1 De consument, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Althuizen Solar Technology geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

7.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Althuizen Solar Technology binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

7.3 Consumenten dienen Althuizen Solar Technology binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

7.4 Op voorwaarde dat de consument heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Althuizen Solar Technology de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de consument alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Althuizen Solar Technology met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

7.5 In het geval van “overeenkomst op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door Althuizen Solar Technology, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Althuizen Solar Technology mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

Artikel 8 Huurkoopovereenkomsten

8.1 Indien er sprake is van huurkoop(overeenkomst) is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen.
8.2 De door de consument aan Althuizen Solar Technology verschuldigde koopsom van het product, evenals het afbetalingsschema is vastgelegd in de huurkoopovereenkomst.

8.3 Het niet goed functioneren van het product levert geen reden op tot vermindering van de uit hoofde van de huurkoopovereenkomst verschuldigde bedragen.

8.4 Consument houdt het product voor eigen rekening en risico onder zich. Consument verplicht zich het product regelmatig en vakkundig te laten onderhouden. Consument verplicht zich het product voldoende te verzekeren bij een maatschappij naar keuze. Consument is bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst verplicht of althans zo spoedig mogelijk de verzekeraar mededeling te doen van het eigendomsrecht van Althuizen Solar Technology en een bewijs hiervan aan Althuizen Solar Technology ter hand te stellen.

8.5 Consument is verplicht tenietgaan of verlies van het product schriftelijk aan Althuizen Solar Technology te melden. Althuizen Solar Technology heeft een pandrecht op de vordering die voor het product in de plaats komt. Dit pandrecht eindigt indien consument gelijkwaardige vervangende zekerheid stelt.

8.6 Consument is verplicht aan Althuizen Solar Technology of daar haar in te schakelen derden gelegenheid te verschaffen het product te onderzoeken.

Artikel 9 Garanties

9.1 Althuizen Solar Technology garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan Althuizen Solar Technology gegeven garanties voor producten zullen steeds aan consumenten worden overgedragen. Voor zover er in de offerte en/of op de website geen garantietermijn wordt genoemd, geldt er een garantietermijn van 6 maanden. Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoond, zal Althuizen Solar Technology of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

9.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Althuizen Solar Technology is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Althuizen Solar Technology zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre.

9.3 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de consument. Althuizen Solar Technology streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de consument niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij Althuizen Solar Technology, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Het is consument niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Althuizen Solar Technology is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door consument aan Althuizen Solar Technology voor het product of de dienst betaalde prijs.

11.2 Althuizen Solar Technology aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens consument voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Althuizen Solar Technology binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Althuizen Solar Technology op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Althuizen Solar Technology gebruik heeft gemaakt van door de consument gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de consument;

11.3 De consument vrijwaart Althuizen Solar Technology tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verbandhoudende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.

Althuizen Solar Technology
Bosscheweg 78
5735 GW Aarle-Rixtel
Nederland

Tel nr. : +31 (0)645 075 701
Mobiel: idem
Email : info@althuizensolar.nl

Over onsZonnepanelenServiceActiesContact Althuizen Solar Technologies